Политика и носење на одлуки

Извештај за состојбата со еднаквоста во одлучувањето – Полошки регион