Имплементација на законска рамка

Извештај во сенка на имплементацијата на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жената

Извештај во сенка за имплементација на Стратегијата за родова еднаквост 2015 година

Превземи од тука